Skip to content

Strømnettutvalget, NOU 2022:6 Nett i tide: Større vektlegging av kommunenes interesser

Strømnettutvalget overleverte tirsdag 14. juni sin utredning, NOU 2022:6 Nett i tide, til olje- og energiminister Terje Aasland. Utvalget fremmer en rekke forslag til tiltak for en bedre utnytting av eksisterende nett, mer effektive prosesser ved bygging av nytt kraftledningsnett og sterkere samordning mellom nettutviklingsplaner og kommunale arealplanprosesser.

Naturressurskommunene er tilfredse med at et enstemmig utvalg påpeker behovet for større involvering av berørte kommuner, og på et tidligere tidspunkt i nettselskapets planlegging av nytt nett. Det vises blant annet til at der det har vært « ingen eller lite kontakt med kommunen og berørte interesser i forkant av søknad, kan det få konsekvenser for den videre prosessen.» I kap 13.4 Tidlig involvering og grundig forarbeid, heter det:

«Tidlig involvering av berørte parter i regi av nettselskapene legger grunnlaget for gode søknader og utredninger, raskere framdrift og økt lokal aksept for nye nettanlegg. Utvalget mener at NVE i veileder bør stille krav til nettselskapenes forarbeid og kontakt med berørte interesser i forkant av innsendelse av meldinger og konsesjonssøknader. Grundig forarbeid, gode utredninger og involvering kan redusere behovet for tilleggsutredninger og tilleggssøknader, og føre til færre klager på konsesjonsvedtak. Gjennom dialog skapes tillit til at prosessen fører til de beste løsningene for samfunnet som helhet, selv om ikke alle parter nødvendigvis vinner fram med sine innspill. Utvalget mener at kommunene bør informeres av nettselskapene om saker som berører dem, før de mottar saken på høring fra konsesjonsmyndighetene. Utvalget anbefaler at nettselskapene ser sine planer opp mot kommunenes arealplaner så tidlig som mulig, og vurderer eventuelle tilpasninger før konsesjonssøknad sendes. Utvalget mener dette forslaget tar kort tid å innføre, krever ingen regelverksendringer og forventes å bidra til redusert konflikt og tidsbruk i den senere prosessen. Samlet redusert tidsbruk forventes av utvalget å kunne bli opptil 2 år i større saker.»

Utvalgets anbefalinger er i tråd med de innspill Naturressurskommunene og Vindkraftkommunene har fremmet for utvalget som medlemmer av utvalgets referansegruppe.

Les hele utredningen her.