Skip to content

Eiendomsskatt – behov for politiske grep!

LVK og Naturressurskommunene har sendt brev 15. november 2022 til Finansdepartementet med anmodning om en rekke forbedringer i eiendomsskatteloven. For saken om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer haster det med et lovvedtak..

I brev 15. november 2022 til finansdepartementet fremgår LVK og Naturressurskommunenes forslag til forbedringer av eiendomsskatten. Brevet er en påminnelse om en rekke saker som ble tatt opp med finansdepartementet allerede 24. februar 2022.  Så langt har departementet kun fulgt opp en sak- om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Forslaget i statsbudsjettet imøtekommer kommunenes syn langt på vei, men forslaget om endret sjablong innebærer at alle kommuner må foreta en omtaksering av alle kraftlinjer i kommunene. Det haster med et lovvedtak i stortinget og brevet ter derfor også sendt til finanskomiteens medlemmer.

LVK mener at det også er nødvendig å gjøre endringer eiendomsskatten for å legge til rette for mer fornybar energi.

Når det gjelder de øvrige sakene, ber LVK og Naturressurskommunene om at det foretas politiske avklaringer, fremfor at sakene skal finne sin avklaring i rettsapparatet.

Hele brevet kan du lese her.